Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Voorbeelden van testamenten

Er bestaan drie soorten testamenten:

-Het eigenhandig testament dient volledig met de hand geschreven te zijn door de erflater. Het dient gedateerd te zijn en ondertekend. Het testament kan nog tijdens het leven van de testator in bewaring worden gegeven bij een notaris. Aldus kan voorkomen worden dat het testament verloren gaat

-Het notarieel testament wordt door de erlfater gedicteerd aan twee notarissen of één notaris, bijgestaan door twee getuigen. Dit testament biedt diverse voordelen. Zo kan de inhoud en vorm van een authentiek testament niet worden betwist en is de datum zeker, wat van groot belang is wanneer er meerdere testamenten bestaan.

-Het internationaal testament wordt in samenwerking met de notaris opgesteld. Dit is aangewezen in een internationale context.

Over een legaat kunt u altijd eens met ons komen praten, maar voor praktische ondersteuning kunt u best te rade gaan bij een notaris. Hij zorgt voor de zekerheid dat uw laatste wil wordt uitgevoerd.

Een voorbeeld:

    Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik een deel van mijn bezittingen wil nalaten aan Vrienden der Blinden en Slechtzienden, VZW, rue de la Barrière, 37-39 à 7011 Mons (Ghlin).

    Dit is voor X:
    - de som van € ……
    - mijn huis gelegen in ….(adres)
    - volgende roerende goederen: …..
    - enz…

    Dit is voor Y:
    - de som van € ……
    - een appartement gelegen in ….(adres)
    - volgende roerende goederen: …..
    - enz…

    Datum en handtekening

IK DOE EEN GIFT

Steun het geïntegreerde dienstenaanbod voor blinden en slechtzienden door het volgende bedrag te schenken :International Guide Dog Federation
Privacybeleid | Copyright | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2019 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb

Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten werken, surfgedrag te meten en te optimaliseren. U kan onze website verder bezoeken als na uw akkoord.

IK ACCEPTEER  MEER WETEN