Ajouter au panier PDF Vrienden der Blinden en Slechtzienden op Facebook

Privacybeleid van persoonsgegevens

Privacybeleid van persoonsgegevens en cookiebeheer

Wij zijn bezorgd om uw gegevensbescherming en hechten bijgevolg veel belang aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons aanreikt.

Wij geven u graag uitleg over het huidige privacybeleid van persoonsgegevens, de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, de manier waarop wij deze verwerken, de maatregelen die we nemen om dat op een veilige manier te doen en over uw rechten. 

Ons beleid kan op elk moment worden bijgewerkt. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Wij vragen u daarom ons beleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente beschikbare versie.


1.    Wie verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld in het kader van onze activiteiten en worden voornamelijk verwerkt door Federaal Werk ‘De Vrienden der Blinden en Slechtzienden’ vzw (hierna ‘De Vrienden der Blinden en Slechtzienden vzw’), gevestigd in de rue de la Barrière 37 – 7011 Ghlin.
De Vrienden der Blinden en Slechtzienden vzw is verantwoordelijk voor uw gegevens.
De verantwoordelijke die voor de bescherming van uw persoonsgegevens werd aangesteld door De Vrienden der Blinden en Slechtzienden vzw is dhr. Gilles Olivier Tabart. Deze afgevaardigde is bereikbaar:


2.    Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?


De verwerking van uw persoonsgegevens hebben een specifiek, rechtmatig en vastgelegd doel.

Voor elke verwerking van persoonsgegevens met een ander doel dan in dit document gestipuleerd, is uw toestemming vereist, indien deze niet wordt gerechtvaardigd door een rechtmatig belang.

Het is daarbij belangrijk te benadrukken dat De Vrienden der Blinden en Slechtzienden vzw zich beroept op zijn rechtmatig belang om zijn statutair mandaat te kunnen verwezenlijken die eruit bestaat personen met een visuele beperking te begeleiden.

Het gaat om het bijdragen tot het welzijn van personen met een handicap, meer specifiek blinden en slechtzienden, in de meest ruime betekenis, om Belgische burgers te sensibiliseren voor de nodige financiële steun voor de verwezenlijking van onze missie.

De vzw biedt de burger systematisch de mogelijkheid om elke vorm van communicatie met de vzw te verbreken en zijn rechten aangaande de verwerking van persoonsgegevens uit te oefenen, om de kwaliteit van de relatie tussen de vzw en de burger te verzekeren, ongeacht of de relatie van een directe aard is of dat die tot stand gekomen is via deze site of elke andere vorm van communicatie (digitaal of niet). Dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in werking is getreden op 25 mei 2018.

Alle gegevens in het kader van deze website worden verzameld hetzij via cookies, hetzij door het antwoordformulier op de website.

Deze gebruikersgegevens worden bewaard in een databank van de vzw. Ze worden enkel opgeslagen indien de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor de verwerking ervan. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt voor andere doelen dan degene die de gebruiker heeft aanvaard.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Onze dienstverlening naar u toe; Indien u een account heeft aangemaakt op onze website, zullen wij bijvoorbeeld de gegevens gebruiken die gelinkt zijn aan uw rekening, om u te informeren over elke wijziging in onze dienstverlening;
 • Uw gebruikerservaring verbeteren;
 • Het contact tussen de vzw en u als gebruiker verbeteren;
 • De gegevens van de website analyseren om de werking ervan te verbeteren;
 • Andere doelen dienen waarvoor wij u systematisch om een voorafgaandelijke toestemming zullen vragen.

Wij verbinden ons ertoe de verzamelde gegevens te beperken, deze correct te verwerken en zo nodig bij te werken.

3.    Wat is de hoedanigheid van de bestemming van uw gegevens?

Wij zijn de enige bestemmeling van uw persoonsgegevens en houden ons eraan deze niet te commercialiseren.
In de mate dat echter vereist zou zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan bevoegde en bepaalde bestemmelingen, zoals:

 • alle werknemers van de vzw,
 • onze communicatiebureaus 
 • onze ondersteunende diensten zoals de marketing om onze geldinzamelingsacties te verbeteren
 • onze dienstverlening en/of zakelijke partnerschappen te verzekeren en analyseren, wanneer het delen van de gegevens nodig is om te voldoen aan de hierboven vermelde doeleinden,
 • de leveranciers van diensten aan derden, zoals de leveranciers van hostingdiensten,
 • administratieve of juridische instanties wanneer deze ons vragen deze informatie te verschaffen.

Wij vragen van deze bestemmelingen dat zij alle nodige en gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen en deze optimaal te beveiligen tegen elke vorm van misbruik en dat zij de gegevens enkel gebruiken conform onze instructies en de geldende wetten en reglementeringen, mits handtekening voor akkoord aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

4.    Wat is ons beleid voor gegevensoverdracht buiten de EU?

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.


5.    Hoelang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de geldende wetgeving en reglementering, bewaren wij uw gegevens niet langer dan de strikt nodige termijn voor het verwezenlijken van de hierboven genoemde doeleinden.

TYPE GEGEVENS     BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens die u heeft ingevuld/aangegeven in uw profiel.

De persoonsgegevens die u heeft ingevuld/aangegeven in uw profiel.

Termijn van drie (3) jaar vanaf uw laatste activiteit op de website.
De statistieken over het aantal bezoekers en hoe vaak ze onze website bezoeken.  Termijn van dertien (13) maanden.
De prospectgegevens.  Termijn van drie (3) jaar na het registeren ervan of het laatste contact.
De bankgegevens of gegevens die betrekking hebben op schenkingen, erfenissen, enz. Termijn van zeven (7) jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de opgelegde periode, en dit om te voldoen aan de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van de vereniging. De gegevens zullen echter ook langer dan deze termijn kunnen worden bewaard bij een eventuele schenking of erfenis, en dit enkel als bewijsvoering. In alle gevallen zullen deze gegevens niet meer dan zeven (7) jaren bewaard na het overleven van de legataris of schenker overeenkomstig de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van de vereniging.
Gegevens die kunnen dienen als bewijs van een recht of contract, of die bewaard worden op grond van een wettelijke verplichting.    Archivering conform de geldende wetgeving.
Informatie uit stemopnames of opnames van gesprekken met als doel onze diensten te verbeteren.   De duur van de aanvraag bedraagt maximum zes maanden.

 

Uw gegevens kunnen in elk geval langer dan de voorziene termijn worden aangewend voor archiverings- en bewaringsdoeleinden conform de geldende wetgeving, en dit om te voldoen aan onze administratieve, wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

 

6.    Hoe beschermen wij uw gegevens?

De Vrienden der Blinden en Slechtzienden vzw is zich ten volle bewust van de impact die een verlies van zeggenschap over uw persoonsgegevens zou kunnen hebben. Zij voorziet en benut dan ook alle mogelijke inspanningen om een maximale bescherming en vertrouwelijkheid van deze gegevens te verzekeren.

Concreet verbinden ons personeel en onze vrijwilligers zich ertoe:

 • de betreffende personen te informeren over de doeleinden waarvoor hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt;
 • de gegevens van onze begunstigden, schenkers, partners, werknemers, enz., enkel te gebruiken voor de vastgelegde doeleinden;
 • welwillend en discreet het soms gevoelige karakter van bepaalde gegevens te respecteren;
 • deze gegevens te beschermen;
 • de rechten van de betrokken personen te respecteren;
 • de persoonsgegevens niet over te dragen aan partnerverenigingen, behalve indien dit strikt noodzakelijk is om de hierboven vooropgestelde doeleinden te verwezenlijken of indien u hier specifiek om vraagt.

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt om elke niet toegestane toegang, wijziging, interferentie, elk verlies en/of misbruik te voorkomen. Wij gebruiken verschillende beveiligde protocollen om persoonsgegevens die wij verzamelden via deze website, te beschermen. Niettegenstaande wij ons best doen, kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens 100% beveiligd zijn. In geval van falen van het veiligheidssysteem, zullen wij daarom de gegevensbeschermingsautoriteit waarschuwen. U zal ook worden gewaarschuwd indien wij een dergelijk voorval vaststellen. Wij zullen echter alle mogelijke stappen ondernemen om uw gegevens te vrijwaren van dergelijk falen.

Opgelet: indien u een account heeft aangemaakt op onze website, is het verplicht uw gebruikersnaam en uw paswoord geheim te houden.

7.    Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze laten gelden?


De rechten van elk persoon betreffende zijn gegevens zijn de volgende:

 • het recht op informatie: de betrokken persoon heeft het recht te weten welke van zijn persoonsgegevens werden verzameld en gebruikt;
 • het recht op toegang: de betrokken persoon heeft het recht op toegang tot zijn verzamelde en bewaarde persoonsgegevens via de website;
 • het recht op correctie: de betrokken persoon heeft het recht een correctie te vragen van zijn verzamelde en bewaarde persoonsgegevens via de website.

U kunt deze drie rechten laten gelden, wanneer u wilt, waar u maar wilt en hoe u dit wilt zonder daarbij een reden te hoeven opgeven aan de organisatie. U kunt daartoe de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens contacteren via het contactformulier. Wij zullen contact met u opnemen om uw identiteit en de geldigheid van uw vraag te verifiëren in functie van de betreffende gegevens. Wij zullen uw aanvraag met de nodige aandacht bestuderen en u inlichten over het gevolg dat wij eraan zullen geven.

 

 • het recht vergeten te worden: de betrokken persoon heeft het recht te vragen om een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de over hem bewaarde gegevens;
 • het recht tot gebruiksbeperking van de gegevens: de betrokken persoon heeft het recht de manier waarop de website de gegevens over hem gebruikt, te beperken;
 • het herroepingsrecht: de betrokken persoon heeft het recht zijn toestemming voor het gebruik van zijn opgeslagen persoonsgegevens via de website in te trekken;
 • de overdraagbaarheid van gegevens: de betrokken persoon heeft het recht de persoonlijke gegevens die hij heeft geleverd aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking te ontvangen of te vragen deze over te dragen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • het recht een klacht neer te leggen: de betrokken persoon kan op elk moment een klacht neerleggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België, indien deze niet tevreden is over het gebruik van de gegevens.
 • Stuur uw vragen door naar het volgende e-mailadres DPD@amisdesaveugles.org  of bel naar 065.40.31.21. De aanvraag zal worden behandeld binnen een termijn van één (1) maand vanaf ontvangst ervan. Deze termijn kan echter twee (2) dagen bedragen in geval van een complexe vraag of bij een massale toestroom van aanvragen.

8.    Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, om een vlotte werking te garanderen. Cookies zijn gegevens die op uw toestel worden bewaard en waardoor de website bepaalde informatie over u kan opslaan voor een betere surfervaring.
Wij gebruiken verschillende cookies voor specifieke doeleinden:

 • de noodzakelijke cookies: worden aangewend voor een correct gebruik van de verschillende functionaliteiten op de website. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens;
 • de functionele cookies: zorgen voor een betere gebruikservaring van bepaalde functionaliteiten van de website. Bijvoorbeeld kunnen zij het adres van de gebruiker van de website registreren om automatisch het adresveld van een formulier in te vullen en aldus te vermijden dat de gebruiker dit zelf nog dient in te vullen.

Beheer cookies vanuit mijn browser

Voor specifieke informatie over het configureren van cookies in de volgende browsers, klik op de overeenkomstige link hieronder:

Interne cookies die nodig zijn om de site te laten functioneren

Nom Description Source Durée de vie
PHPSESSID Identifiant de la session PHP amisdesaveugles.org Session
tarteaucitron Stocke vos préférences des cookies amisdesaveugles.org Session
 

Instellingen van derden

Le site s’appuie sur certains services proposés par des sites tiers :

Lors de votre première visite, un bandeau vous informe de la présence de ces services et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont chargés que si vous les acceptez. Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer les services pour les accepter ou les refuser en vous rendant sur la page [Gestion des cookies] en bas de chaque page du site. Vous pourrez indiquer votre préférence soit globalement pour le site, soit service par service.


Contactformulier

Wanneer u dit formulier invult, aanvaardt u dat de gegevens verzameld via dit formulier opgeslagen worden door De Vrienden der Blinden en Slechtzienden vzw, louter omwille van praktische noden (indien de vzw u zou moeten contacteren). Deze gegevens zullen niet worden overgedragen aan derden en niet worden gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor u dit formulier heeft ingevuld. U kan op elk moment deze gegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen. Stuur ons een mail op het volgende adres: DPD@vriendenderblinden.org.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om dagelijks het verkeer op onze website te raadplegen, dit louter voor statistische doeleinden. Daarvoor gebruikt Google Analytics cookies waardoor de activiteit van de gebruiker op de website kan worden gevolgd. Zolang de gebruiker zijn goedkeuring niet geeft betreffende het cookiebeleid, blijft het IP-adres van de gebruiker verborgen, wat betekent dat de laatste byte (JPv4) of de 80 laatste bits (JPv6) van het IP-adres op nul worden geplaatst om de identificatie van de geografische ligging van de gebruiker met behulp van zijn IP-adres te beperken. De locatiebepaling wordt eveneens uitgeschakeld om elke mogelijke identificatie op basis van locatie te vermijden. Zodra de gebruiker het cookiebeleid van de website aanvaardt, is het IP-adres niet langer anoniem en wordt de locatiebepaling ingeschakeld. Deze gegevens hebben echter een statistisch doeleinde en geen enkel IP-adres zal gelinkt worden aan een specifieke gebruiker; dit wil zeggen dat de IP-adressen niet zullen worden gebruikt om het surfgedrag van één enkele persoon maar eerder van een groep gebruikers te analyseren. Deze cookie zal automatisch verlopen één (1) maand na de goedkeuring voor de opvolging van Google Analytics (er zal u een nieuwe bevestiging worden gevraagd).


Nieuwsbrief

U aanvaardt dat de vzw de persoonsgegevens die u heeft ingevuld op het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, verzamelt en gebruikt, met als doel u op de hoogte te houden van zijn activiteiten. Overeenkomstig ons vertrouwelijkheidsbeleid kunt u zich op elk moment uitschrijven. Volg daarvoor de link die onderaan de pagina van ontvangen e-mails wordt weergegeven.

Financiële schenkingen

Bij een schenking worden uw persoonsgegevens (identificatie- en contactgegevens)) bewaard in een beveiligde databank. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de onderlinge communicatie en voor informatieve doeleinden over het gebruik van uw gegevens.

Uw gegevens worden eveneens gebruikt, desgevallend, om u een fiscaal attest te leveren (vanaf een jaarlijkse financiële bijdrage van minstens € 40).

Deze communicatievormen zijn gebaseerd op de wettelijke basis van het contract dat wordt aangegaan door het invullen van het online formulier of de versie op papier.

Help ons om ons werk voort te zetten voor blinden en slechtzienden die intensiever lijden onder het isolement door een gift te doen of door uw eigen actie te lanceren op ons online donatieplatform. Klik op onderstaande link om naar het platform te gaan.

 

EEN GIFT DOEN

International Guide Dog Federation
Privacybeleid | Copyright | Wettelijke vermeldingen | Copyright © Les Amis des Aveugles 2022 | Réalisé par Comase info avec CodeWeb